ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

Chainat Public Health and Credit Cooperetive LTD

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด ดำเนินการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พศ.2524 จดทะเบียนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญิติสหกรณ์ พศ.2511 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพช. 74/2524โดยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท คือท่านนายแพทย์ธวัชชัย เชี่ยวชาญวิทย์ ได้มอบหมายให้นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็น ผอก.สว,บส เป็นประธานในให้ดำเนินการจัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เพื่อพิจารณา ถึงการก่อตั้งสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 105 ท่าน ซึ่งเป็นการร่วมมือกันในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการออม โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้น และการฝากเงินในสหกรณ์

2. ให้เงินกู้กับสมาชิก สำหรับใช้เพื่อการอันจำเป็น หรือมีประโยชน์

กรดำเนินการเรื่องการขอจัดตั้ง ได้มีบุคคลสำคัญ ทั้งหมด 15 ท่าน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือขอจดทะเบียนสหกรณ์และเป็นผู้ประสานงานดำเนินการต่างๆจนสำเร็จ และดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
1. นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายประสาน ประจันบาน ตำแหน่ง รองประธาน
3. นายคัมภีร์ เลิศวัสดิ์ เลขานุการ
4. นายบุญทัน น้อยสอน เหรัญญิก
5. นายแพทย์รังสรรค์ ตันวัชรพันธ์ กรรมการ
6. นางนวลจันทร์ มะลิทอง กรรมการ
7. นายบุญช่วย รอดอินทร์ กรรมการ
8. นางจีรวรรณ น้อยสอน กรรมการ
9. นางดวงพร อิฐรัตน์ กรรมการ
10. สท.ธานี สุนทรศิริชัย กรรมการ
11. นายขัวญชัย เจริญใจ กรรมการ
12. นายวีรวุฒิ รอดอินทร์ กรรมการ
13. นายประกิต เตมียกุล กรรมการ
14. นายมานพ แพ่งกุล กรรมการ
15. นายบุญธรรม คงเจริญ กรรมการ

 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

พ.ศ. 2565

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด
ว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565