ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด เรื่อง ระเบียบเงินกู้พิเศษ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

เรื่อง ระเบียบเงินกู้พิเศษ

(ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 ข้อ 20)