ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด เรื่อง การคลาดเคลื่อนในการเก็บเงินชำระรายเดือนของสมาชิกข้าราชการบำนาญ รพ.ชัยนาทนเรนทร