สส.ชสอ.มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) อนุมัติเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหมให้กับทายาทผู้เสียชีวิต นางจิตรา บัวขาว สมาชิกสามัญศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด โดย นายสยาม ทองเปรม ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
ในนาม สส.ชสอ.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด มา ณ ที่นี้