สสธท.มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิต นางชดช้อย ขำกล่ำ สมาชิกสามัญศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด โดย นายสยาม ทองเปรม ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,012,761.65 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)
ในนาม สสธท.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด มา ณ ที่นี้