ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

  • รอบ 1 ยื่นขอกู้ระหว่างวันที่ 1-9 ส.ค. 65 รับเงินวันที่ 11 ส.ค. 65

  • รอบ 2 ยื่นขอกู้ระหว่างวันที่ 10-26 ส.ค. 65 รับเงินวันที่ 30 ส.ค. 65

สมาชิกสามารถพิมพ์สัญญาเองได้ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ประกอบการขอกู้เงิน

  1. คำขอกู้เงิน จำนวน 1 ใบ (พิมพ์หน้า-หลัง)

  2. สัญญากู้เงิน จำนวน 2 ใบ (พิมพ์หน้า-หลัง)

  3. หนังสือยินยอมผู้กู้ จำนวน 3 ใบ

  4. สัญญาค้ำประกัน จำนวน 1 ใบ (พิมพ์หน้า-หลัง)

  5. หนังสือยินยอมผู้ค้ำ จำนวน 3 ใบ