สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท เปิดรับสมัครกรรมการ ผู้ตรวจกิจการ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

เรื่อง สมัครกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ