โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ปี 2566-2570 ระยะที่ 1

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ปี 2566-2570 ระยะที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม 111 รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท และระยะที่ 2 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมพีลูส อ.เมือง จ.กาญจนบุรี