กสธท.มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ อนุมัติเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหมให้กับทายาทผู้เสียชีวิต นางจิตรา บัวขาว สมาชิกสามัญศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด โดย นายสยาม ทองเปรม ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในนาม กสธท.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด มา ณ ที่นี้