มอบทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด มอบให้กรรมการดำเนินการประจำหน่วยเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565