ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด เรื่อง แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566