โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายจัดการ) ปีงบประมาณ 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายจัดการ) ปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13-15 มกราคม 2566 โดยเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด และเข้ารับฟังการบรรยายจาก นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และ นายสมบัติ มีใส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ