ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด
เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

>>>>> อัตราการส่งชำระรายเดือน <<<<<

ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ 

1.เอกสารคำนวณบำนาญและหักอื่นๆ เพิ่ม

2.คำขอกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลัง 1 ใบ)

3. หนังสือกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลัง 2 ใบ)

4. หนังสือยินยอม ผู้กู้ (พิมพ์ 3 ใบ)

5. สัญญาค้ำ (พิมพ์หน้า-หลัง 1 ใบ)

6. หนังสือยินยอม ผู้ค้ำ (พิมพ์ 3 ใบ)