โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด นำโดย นายสยาม ทองเปรม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ จัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ในวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2566 เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดำเนินงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด จังหวัดนครพนม