ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์สรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์สรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ

 

รายชื่อหน่วยสรรหา ดังนี้

หน่วยสรรหา ที่ 1 รพ.ชัยนาทนเรนทร

หน่วยสรรหา ที่ 2 บำนาญ สสจ.ชัยนาท

หน่วยสรรหา ที่  3 สสจ.ชัยนาท

หน่วยสรรหา ที่  4 วพบ.ชน.

หน่วยสรรหา ที่  5 เมือง

หน่วยสรรหา ที่  6 มโนรมย์

หน่วยสรรหา ที่  7 วัดสิงห์/หนองมะโมง

หน่วยสรรหา ที่  8 สรรพยา

หน่วยสรรหา ที่  9 สรรคบุรี

หน่วยสรรหา ที่  10 หันคา/เนินขาม