ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษโครงการสานสายใย ใส่ใจครอบครัว

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด
เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษโครงการสานสายใย ใส่ใจครอบครัว

>>>>> อัตราการส่งชำระรายเดือน <<<<<

ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ 

1.เอกสารคำนวณบำนาญและหักอื่นๆ  พิมพ์ 1ชุด

2.คำขอกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังจำนวน 1 ใบ)

3. หนังสือกู้เงิน (พิมพ์หน้า-หลังให้อยู่แผ่นเดียว) พิมพ์ จำนวน 2 ชุด

4. สัญญาค้ำ (พิมพ์หน้า-หลัง จำนวน 1 ใบ)

5. หนังสือยินยอม ผู้กู้ (พิมพ์จำนวน 3 ใบ)

6. หนังสือยินยอม ผู้ค้ำ (พิมพ์ จำนวน 3 ใบ)