ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ