สรุปผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

สรุปผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด
ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท