ระเบียบ/ข้อบังคับ

ระเบียบหุ้น พ.ศ.2566 16/01/2567 download
ระเบียบการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2567 16/01/2567 download
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญที่เป็นพนักงานราชการหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2566 16/01/2567 download
ระเบียบสมาชิกสมทบ พ.ศ.2566 16/01/2567 download
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด ว่าด้วย ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2566 16/01/2567 download